Patron Krakowa i młodzieży akademickiej

W przededniu kanonizacji

Mianem patrona prastarego miasta Krakowa i młodzieży akademickiej określa się błogosławionego Szymona z Lipnicy.

Bł. Szymon urodził się między 1435 a 1440 rokiem, w niewielkiej miejscowości położonej koło Bochni, zwanej dzisiaj Lipnicą Murowaną. Pochodził z niskich warstw mieszczańskich. Rodzice jego nie byli ludźmi zamożnymi, ale nadzwyczaj pobożnymi i uczciwymi. Lata dzieciństwa błogosławionego są bardzo mało znane. Wiadomo, że odznaczał się on głęboką pobożnością i dużą religijnością. Bardzo często opuszczał swoje dziecinne towarzystwo, swoich kolegów i rezygnując ze wspólnych zabaw udawał się do kościoła, aby tam w samotności, modląc się rozmawiać z Bogiem. Od najmłodszych lat przejawiał wielką cześć dla Matki Najświętszej, przez wstawiennictwo której bardzo często się modlił. Jako młody człowiek posiadał wielki zapał do nauki i umiłowanie wiedzy. Kronikarz zakonny, Jan z Komorowa, zaznaczył, że nauka i pobożność u Szymona były powiązane ze sobą ?nierozerwalnym węzłem?. Pierwsze nauki pobierał w szkole parafialnej.

Po ukończeniu tej szkoły udał się do Krakowa, gdzie w 1454 roku rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej, na wydziale nauk wyzwolonych. Studia akademickie Szymon ukończył w 1457 roku, zdobywając tytuł bakałarza. Uzyskanie tego tytułu dawało mu prawo do kontynuowania studiów i kariery uniwersyteckiej. Nie skorzystał jednak z niego, gdyż idąc za głosem powołania zakonnego, wstąpił do zakonu braci mniejszych (obserwantów). Było to około roku 1457. Po odbyciu rocznej formacji w nowicjacie, w 1458 roku bł. Szymon złożył śluby zakonne oraz rozpoczął studia teologiczne przygotowujące do przyjęcia święceń kapłańskich. Traktował je bardzo poważnie i z wielką gorliwością przykładał się do gruntownego zdobywanie wiedzy. Świadczy o tym chociażby późniejsza praca kaznodziejska oraz szerokie zainteresowanie naukowe, głównie teologiczne. W 1460 roku po ukończeniu studiów otrzymał święcenia kapłańskie. Wyróżniając się pośród współbraci cnotą i wiedzą, błogosławiony zaledwie kilka lat po święceniach został wybrany przez władze zakonne gwardianem (przełożonym) klasztoru w Tarnowie (1356r.), natomiast dwa lata później został mianowany kaznodzieją klasztoru w Krakowie, na Stradomiu. Urząd taki był wówczas bardzo poważany, gdyż na to stanowisko wybierano zakonników o szczególnych zdolnościach i wielkim wyrobieniu duchowym. Pełnił nie tylko urząd kaznodziei kościoła klasztornego, ale także katedralnego, po słynnym kaznodziei dominikańskim, Zatorze. W 1476r. bł. Szymon został wybrany przez kapitułę krakowską dyskretem, czyli przedstawicielem wspólnoty klasztoru krakowskiego na zapowiedzianą w 1478 roku czternastą kapitułę generalną obserwantów, w klasztorze św. Jakuba koło Pawii. W roku 1482 został wybrany dyskretem klasztoru krakowskiego na kapitułę w Kole, wyznaczoną na dzień 15 sierpnia tegoż roku. Wskutek niespodziewanej choroby, którą się zaraził, niosąc pomoc chorym na dżumę, zmarł 18 lipca 1482 roku.

Papież Innocenty XI 27 lipca 1685 roku ogłosił uroczyście Szymona z Lipnicy błogosławionym. Beatyfikacja Szymona powiązana była z uroczystym przeniesieniem jego doczesnych szczątków z Katedry Wawelskiej do sarkofagu w ołtarzu poświęconym błogosławionemu, w kościele Bernardynów w Krakowie. Po dziś dzień panuje tam żywa cześć i kult błogosławionego Szymona.

Ostatni czas przyniósł zakończenie procesu kanonizacyjnego w Kongregacji ds. Kanonizacji w Rzymie. Postulatorem procesu kanonizacyjnego z ramienia prowincji oo. bernardynów był oo. prof. Wiesław Murawiec. To właśnie pod jego kierownictwem wszystkie dokumenty zostały zebrane i przedstawione Kongregacji ds. Kanonizacji w Rzymie, gdzie po dogłębnym zbadaniu ogłoszono dekret o heroiczności cnót życia błogosławionego Szymona z Lipnicy, zatwierdzono przedstawiony cud otrzymany za wstawiennictwem bł. Szymona. W roku 2006 zamknięto definitywnie proces kanonizacyjny w kongregacji w Rzymie. Natomiast w lutym obecnego roku Ojciec Święty Benedykt XVI na konsystorzu kardynałów ogłosił datę kanonizacji bł. Szymona na dzień 3 czerwca obecnego roku. Ufamy, że kanonizacja błogosławionego Szymona z Lipnicy przyczyni się do wzrostu wiary ludu Bożego oraz do rozpalenia jeszcze większego ognia miłości Boga i bliźniego w codziennym życiu ludzkim.

o. Dominik Siuta OFM
 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 31-069 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50